OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení:

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.new-ray.cz, (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Eurodelta spol.s r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím www.new-ray.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně zaniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

f) Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.new-ray.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné:

 

a) Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 48 hodin po převzetí od výrobce. U platby dobírkou začíná expediční doba v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

b) Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

 

4. Reklamace:

 

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.new-ray.cz a právním řádem platným v ČR.

b) Reklamační řád internetového obchodu www.new-ray.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníků č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, apod.). Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b)na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

 

a) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena výrobce zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

b) prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupující, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu platná cena pro danou objednávku.

c) prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky , při nezaplacení nebo nevyzvednutí objednávky do 7 dnů od objednání. 

7. Závěrečné ustanovení :

 

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží ( včetně dopravného nebo poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.new-ray.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy ) je kupující neodvolatelně vázán.

c) V situacích , které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

Reklamační řád V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou .Pokud ano , je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.new-ray.cz reklamovaná vada , může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo emailem.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Eurodelta spol. s r.o., Hlavní 204, 250 63 Veleň nebo na emailové adrese: bburago@eurodelta.cz.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis jak závada vznikla.

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis, apod.).

4. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. Zboží zaslané musí být v úplném stavu, včetně obalů.

5. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána.

6. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Doprava a poštovné

Poštovné :

Intime dodání do 48 hodin od odeslání pro objednávky od 0,-Kč do 1500,-Kč=70,-Kč

Česká pošta(Balík do ruky/Balík na poštu)  dodání do 48 hodin  od odeslání objednávky = 149 Kč

Česká pošta- Slovensko = 250,- Kč

 

Platby :

Doběrečné  = 30,-Kč

Doběrečné Slovensko = 30,-Kč

Doprava zdarma = objednávky nad 1500,- Kč

Předem na náš účet = 0 ,-Kč

Odstoupení od kupní smlouvy

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží:

Eurodelta spol. s r.o.
Hlavní 204
250 63 Veleň

Možnost odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dní a začíná běžet následující den po převzetí zboží. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty.

 • Při vrácení zboží je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo poškození zboží během přepravy.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů by nemělo vrácené zboží jevit známky používání.
 • Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je tedy vhodné vrátit zboží, pokud možno v dodané kvalitě a stavu.
 • Náklady na vrácení zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující.
 • Kupující zašle tyto údaje na objednavky@new-ray.cz:
  • číslo objednávky
  • datum převzetí zboží
  • požadovaný způsob vrácení peněz, včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

Zákonná lhůta pro vrácení uhrazené částky činí 30 kalendářních dní.
Pokud zákazník vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, tento dárek se vrací spolu s vraceným produktem.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

V případě, že vracíte zboží nakoupené v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti (nakupujete na své IČ, které je uvedeno na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy tím nevzniká. Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Pozor: Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za odstoupení od kupní smlouvy za zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Eurodelta spol. s r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Eurodelta spol. s r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Eurodelta spol. s r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

YzI1MTM5